เกี่ยวกับเรา
About Us

เกี่ยวกับเรา
About Us

“เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ำตาลหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนอง
ทุกความต้องการของผู้บริโภค”

กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้เริ่มต้นกําเนิดขึ้นในสมัยหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ขณะนั้น ประเทศไทยกําลัง
ประสบปัญหาวิกฤตการณ์น้ำตาลขาดแคลน แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนให้เอกชนก่อตั้งโรงงานน้ำตาลเพื่อแก้ไข
วิกฤตการณ์ดังกล่าวแต่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาเรื่องต้นทุน ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องสั่งซื้อ จาก
ต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก ในขณะที่ “คุณสุรีย์ อัษฎาธร” หรือ ที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” หรือที่ชาวต่างชาติขนานนามว่า
“Thailand’s King of Sugar” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้ใช้ความรู้ความชํานาญด้านช่างกลึงเหล็กประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่
หายากและมีราคาแพงสําหรับผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาใช้เองเป็นผลสําเร็จ โดยมิต้องพึ่งพาการสั่งซื้อและนําเข้าเครื่องจักร
จากต่างประเทศแต่อย่างใด และได้จัดตั้ง “บริษัท ร่วมกําลาภ จํากัด” ขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่บริเวณ
ซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นโรงงานน้ำตาลของเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

About Us

โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี กลุ่มไทยรุ่งเรืองได้ค้นคว้า ประดิษฐ์ ดัดแปลงรวมถึงปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตน้ำตาลทรายให้มีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้น้ำตาลที่มีคุณภาพที่ดี
สําหรับผู้บริโภค และนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งแรกจวบจนปัจจุบัน กลุ่มไทยรุ่งเรือง
เป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
มายาวนานที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้กลุ่มไทยรุ่งเรืองยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ
อีกมากมายซึ่งรวมถึง ธุรกิจพลังงานทางเลือก (เอทานอลและไฟฟ้าชีวมวล) ธุรกิจเครื่องจักร ธุรกิจลีสซิ่ง
และธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า เป็นต้น ด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตลอดจนการเรียนรู้
ริเริ่มและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทําให้กิจการของกลุ่มไทยรุ่งเรืองภายใต้เครื่องหมายการค้า
 ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับและยกย่องทั้งจากในและต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ได้เริ่มต้นกําเนิดขึ้นในสมัยหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ขณะนั้น ประเทศไทยกําลังประสบ ปัญหาวิกฤตการณ์น้ำตาลขาดแคลน แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนให้เอกชนก่อตั้งโรงงานน้ำตาลเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าวแต่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาเรื่องต้นทุน ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องสั่งซื้อ จากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก ในขณะที่ “คุณสุรีย์ อัษฎาธร” หรือ ที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” หรือที่ชาวต่างชาติขนานนามว่า “Thailand’s King of Sugar” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้ใช้ความรู้ความชํานาญด้านช่างกลึงเหล็กประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่ หายากและมีราคาแพงสําหรับผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาใช้เองเป็นผลสําเร็จ โดยมิต้องพึ่งพาการสั่งซื้อและนําเข้าเครื่องจักร จากต่างประเทศแต่อย่างใด และได้จัดตั้ง “บริษัท ร่วมกําลาภ จํากัด” ขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่บริเวณ ซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นโรงงานน้ำตาลของเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้ค้นคว้า ประดิษฐ์ ดัดแปลงรวมถึงปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตน้ำตาลทรายให้มีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้น้ำตาลที่มีคุณภาพที่ดีสําหรับผู้บริโภค และนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งแรกจวบจนปัจจุบัน กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆอีกมากมายซึ่งรวมถึง ธุรกิจพลังงานทางเลือก (เอทานอลและไฟฟ้าชีวมวล) ธุรกิจเครื่องจักร ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า เป็นต้น ด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตลอดจนการเรียนรู้ ริเริ่มและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทําให้กิจการของกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองภายใต้เครื่องหมายการค้า  ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับและยกย่องทั้งจากในและต่างประเทศ

About Us